Ain mumkin tha ke mein

Ain mumkin tha ke mein teray kye par sabr hi kar jata
Magar afsos! Ke meri talkhiyan bhi na guzeer thehreeren