Apni Marzi Se Bhi Ham

Apni Marzi Se Bhi Ham Ne Kaam Kar Daale Hain Kuch

Lafz Ko Larwa Diya Hai Beshtar Ma’ane Ke Sath