Dey Ke Dil Hath

Dey Ke Dil Hath Tere Apne Hath

Hath Par Hath Dharay Bethay Hain