Dil kuch bhi nahi

Rooh chhalni chhalni
Badan lahoo lahoo hai
Yeh jora naya nahi
Mein ne karaya isay rafo hai
Dil kuch bhi nahi
Sawaye ik gosht ke tukre ke
Dharakataa zaroor hai lekin
Woh sirf aik uzoo hai