Doston se is qader sadme

Doston se is qader sadme uthaye jaan par
Dil se dushman ki adawat ka gilah jata raha