Farmaish krte hain

Hum bhi kya farmaish krte hain
Tujh se mulaqat ki khuahish krte hain