Ik Aur Darya Ka Saamna Tha

Ik Aur Darya Ka Saamna Tha Munir Mujh Ko

Main Aik Darya Ke Par Utra To Main Ne Dekha