Jaam pesh kar saaqi

Samajhny samjhany ko kuch nahi raha baaqi

Ab khol de darwaza or jaam pesh kar saaqi