Jawab ham nahi sunty

Jawab ham nahi sunty, bata ye aey qasad
Hoa qabol hamara salam bhi ke nahi