Jhoti Qasam Se Aap Ka

Khatar Se Ya Lihaz Se Mein Maan Tu Gya
Jhoti Qasam Se Aap Ka Emaan Tu Gya