Kabhi jo zindagi ka goshwara

Kabhi jo zindagi ka goshwara dekhta hun main
Tu har mad main khasara hi khasara dekhta hun main