Kar raha tha gham

Kar raha tha gham jahan ka hisaab
Aaj tum yaad be hisaab aaye