Kisi Ki Qabar Ke Andar

Tumhara Dabdaba Logo Yahan Sirf Zindagi Tak Hai
Kisi Ki Qabar Ke Andar Zameendari Nahi Chalti