Mein woh basti hon ke yaad

Mein woh basti hon ke yaad raftagan ke bhais mein
Dekhnay aati hai ab meri hi weerani mujhe