Mein zayada hun bohat

Mein zayada hun bohat is ke liye ab tak bhi
Aur mere liye wo sare ka sara kam hai