Qalam Band Kar Diye

Qalam Ne Qalam Band Kar Diye Alfaaz-e Zehniat

Kitab Ik Bhi Na Biki Qalam Daan Ki