Raat bhi neend bhi

Raat bhi neend bhi kahani bhi
Haae kya cheez hai jawani bhi