Sab se pur aman waqaya ye hai

Sab se pur aman waqaya ye hai
Aadmi aadmi ko bhol gaya