Sari basti qadmon main hai

Sari basti qadmon main hai, ye bhi ik fankari hai

Warna badan ko chor ke apna jo kuch hai sarkari hai