Sochty hain ke kisi

Sochty hain ke kisi aur ko mamoor krein
Tum se pholon ki hifazat nahi ki jati