Sukhn hai kesa kesa

Sukhn hai kesa kesa, qalam-kar hain kese kese

Jis ka dard hai jesa alfaaz hain wese wese