Us Sitam Gar Ki Haqeeqat

Us Sitam Gar Ki Haqeeqat Ham Pey Zahar Ho Gayi

Khatam Khush Fahmi Ki Manzil Ka Safar Bhi Go Gaya