Yahan libaas ki qeemat hai

Yahan libaas ki qeemat hai aadmi ki nahi
Mujhe glass baray day sharaab kam kar day